Güvenlik ve Yasal Uyarı

Bu sitenin sahibi Mesut Abi Dijital Yayıncılık (MADY) Mesut Bıyık'tır. Sitemizi ziyaret eden kullanıcılar, sitede yer alan ve özel olarak belirtilen sözleşme, bilgilendirme ve taahhütnameler haricinde asgari olarak aşağıda yer alan ilke ve koşulları peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

Bu sitede yer alan tüm bilgiler ile sitede yer alan tüm linkler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla sunulmuştur. MADY, sitedeki bilgilerin mevcut durumu yansıtması için makul olan tüm gayreti göstermiştir. MADY, web sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel ve doğru olması için elinden gelen çabayı göstermekle birlikte, bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda açık veya zımni şekilde herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. MADY, önceden haber vermeksizin, istediği zaman bu sitede yer alan bilgilerin değiştirilmesi, düzeltilmesi ve çıkarılması hususlarında tek yetkili olup, bu konudaki tüm haklara sahiptir.

Sitede yer alan bilgiler, MADY'nin önceden yazılı izni alınmaksızın kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez ve hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz veya kullandırılamaz.

MADY, bu web sitesine veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesine girilmesi veya bunların kullanımından veyahutta sitede yayınlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan ve doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Bu sitenin yayınlanması, hiçbir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda, herhangi bir taahhüt içermemektedir. Sitede yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, bu siteyi ziyaret eden kişiye ve ilgili kararı alan kişilere aittir.

Bu sitenin içerdiği üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent ve diğer mülkiyet hakları MADY’ye aittir.

Site aracılığıyla verilen hizmetlerde müşterilerimizden alınan bilgilere yetkisiz erişimlerin engellenmesi için, bilgi sistemleri üzerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır. Müşterilerimizin siteye girmiş oldukları bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez. MADY sözkonusu bilgileri müşterilerin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır.

Site aracılığıyla verilen hizmetlerde kullanıcılarımızdan alınan bilgiler, kullanıcılarımızın talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla kullanılmaktadır. Kullanıcılarımızın, bu site aracılığı ile gerçekleştirmiş olduğu tüm aktivitelere ait kayıtlar, Mesut Abi Dijital Yayıncılık gizlilik politikası çerçevesinde saklanmaktadır.

Kişisel Veri Kullanımı

6698 sayılı Kanunun 10.Maddesi gereğince İlgili Kişinin Aydınlatılması

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10 uncu maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

Mesut Abi Dijital Yayıncılık, kişisel verilerinizin işlenmesi ve paylaşılması süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tedbirleri almaktadır.

Kişisel verileriniz, Mesut Abi Dijital Yayıncılık tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; hizmet verilen kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlarla, hizmet verilen kişi, kuruluş ve kuruluş birlikleriyle, destek hizmeti alınan ya da alınması planlanan kişi ve kuruluşlarla, yasal mevzuat gereği bilgi verilmesi zorunlu olan idari ya da resmi makamlarla paylaşılmaktadır.

Veri paylaşımıyla; ürün ve hizmetlerimizin güvenli bir şekilde kesintisiz olarak sunulabilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Kişisel verileriniz; ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlere ilişkin tarafınızla iletişim kurulabilmesi, ürün/hizmet teklifi sunulabilmesi ve diğer pazarlama faaliyetlerinde kullanılması, yeni ürün çalışmaları vb. amaçlarla işlenmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.